Regulamin


Postanowienia ogólne regulaminu serwisu Beezar.pl


 1. Regulamin normuje funkcjonalność oraz korzystanie z serwisu Beezar.pl, w tym zasady publikowania utworów literackich (ebooków) oraz utworów muzycznych przez ich autorów, oraz zasady zakupu powyższych Utworów przez wszystkich zarejestrowanych Użytkowników serwisu Beezar.pl.
 2. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest firma Booker z siedzibą w Czapurach 61-160, ul. Morelowa 25/1. NIP: 857-189-69-62, REGON: 320986849.
 3. Aby rozpocząć publikowanie oraz kupowanie utworów należy zarejestrować się w Serwisie.
 4. Rejestracja w serwisie oznacza fakt zapoznania się i wyrażenia zgody na postanowienia zarówno Regulaminu Serwisu jak i Polityki Prywatności oraz fakt zobowiązania się do ich bezwzględnego przestrzegania. Rejestracja skutkuje udostępnieniem użytkownikowi konta umożliwiającego publikowanie ebooków oraz muzyki, kupowanie ebooków, muzyki oraz usług świadczonych przez Serwis, a także bieżącą wymianę informacji z pozostałymi użytkownikami Serwisu.
 5. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Beezar.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności
 6. Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera o charakterze informacyjnym i komercyjnym związanym wyłącznie z Serwisem. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości w formie newslettera.
 7. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

Pojęcia

 

Beezar.pl jest portalem społecznościowym, który umożliwia zarejestrowanym w nim Użytkownikom publikowanie oraz promocję ich własnych Utworów, kupowanie Utworów opublikowanych w serwisie, wymianę doświadczeń oraz wyszukiwanie informacji na temat wydarzeń kulturalnych (w szczególności muzycznych i literackich).

Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, wyrażony w szczególności słowem, znakami graficznymi, muzycznie i słowno-muzycznie, fotograficznie, plastycznie lub audiowizualnie. Ustalony w postaci elektronicznej, w formacie plików PDF, epub, mobi lub mp3 pozwalającej na opublikowanie go w Serwisie oraz kupowanie przez wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

Użytkownik – każda osoba, która przez wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu Serwisu dokonała rejestracji i uzyskała dostęp do usług i funkcjonalności Serwisu.

Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie prowadzone przez firmę Booker pod unikalną nazwą (nazwa użytkownika), za pośrednictwem którego Użytkownik zamieszcza w Serwisie utwory muzyczne (pliki mp3) i literackie (ebooki), zarządza nimi oraz może dokonać zakupu innych utworów muzycznych (plików mp3) i literackich (ebooków), a także usług świadczonych przez serwis. 

Serwis/Beezar.pl –  portal internetowy figurujący pod adresem internetowym Beezar.pl, oraz pod wszelkimi subdomenami domeny Beezar.pl, którego właścicielem i administratorem jest firma Booker.

Prowizja - część ceny opublikowanego utworu, która przypada Użytkownikowi sprzedającemu ebook i/lub muzykę w formie plików mp3.

Fragment utworu -  część utworu wskazana przez autora, która dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

Usługadobrowolna, płatna funkcjonalność realizowana przez Serwis mająca na celu w szczególności poprawę jakości publikowanych Utworów oraz ich promocję w ramach Serwisu. Realizowana wyłącznie po zakupieniu przez zarejestrowanego Użytkownika.

 

Zasady korzystania z serwisu Beezar.pl

 

 1. Zarejestrowanie konta, a zatem wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu polityki prywatności oraz zobowiązanie się do ich bezwzględnego przestrzegania, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy z serwisem o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 2. Zarejestrowanie konta w serwisie wiąże się z wypełnieniem wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym. Dane te można w każdej chwili modyfikować.
 3. Użytkownicy, którzy publikują własne utwory powinni wypełnić dodatkowe pola formularza rejestracyjnego wymagane do rozliczeń finansowych i uzyskania wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych za sprzedane utwory. Dane te powinny być obligatoryjnie aktualizowane.
 4. Każdy użytkownik może posiadać jedno konto. Posiadanie jednego konta jest wystarczające do uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, w tym publikowania utworów zarówno w postaci ebooków jak i w postaci plików muzycznych mp3.
 5. Zabrania się udostępniania własnego konta osobom trzecim oraz korzystania i  ingerowania w konta osób trzecich.
 6. Beezar.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, szczególnie jeżeli mają one negatywny wpływ na prawidłowe działanie serwisu.
 7. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych niezbędnych do rozliczeń finansowych administratorzy serwisu mają prawo wezwać użytkownika do niezwłocznego uzupełnienia tych danych w terminie 14 dni roboczych. Administratorzy mają prawo zablokować konto użytkownika i wstrzymać wszelkie wypłaty zarobionych przez niego środków pieniężnych do czasu zweryfikowania poprawności uzupełnionych danych.
 8. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie o dalszych nieprawidłowościach pomimo uzupełnienia lub uaktualnienia danych przez użytkownika, administratorzy serwisu mają prawo zażądać kopii dokumentów niezbędnych do rozliczeń finansowych. Przez kopie dokumentów rozumie się kopię dowodu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP, kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię wpisu do krajowego rejestru sądowego. W najbardziej spornych przypadkach powyższe dokumenty powinny być poświadczone notarialnie. Dokumenty powinny być wysłane pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy Booker. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Beezar.pl może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku zaniechania czynności prowadzących do określenia prawdziwości danych w wyznaczonym terminie, Beezar.pl może usunąć Konto. Po zweryfikowaniu danych dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty nie będą przechowywane ani przekazywane w ręce osób trzecich.
 9. Użytkownik bez podania przyczyny może zgłosić żądanie usunięcia Konta administratorom Serwisu.
 10. Administrator Serwisu ma prawo usunąć Konto Użytkownika, który publikuje szkodliwe treści. W szczególności treści: pornograficzne, naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje, propagandowe związane z działalnością instytucji uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej za nielegalne lub niekonstytucyjne,  nawołujące do przemocy, bezprawne, obraźliwe, moralnie naganne, dyskryminujące ze względy na rasę, kulturę, przynależność etniczną lub  religijną, zawierającej słowa powszechnie uznawane za obelżywe, powiązane z wirusami/robotami/robakami komputerowymi, mające na celu zastraszenie lub zniesławienie konkretnej osoby lub naruszające dobre imię serwisu oraz zakłócające jego prawidłowe działanie. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 11. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać autorskich praw majątkowych oraz powstrzymać się od naruszania prywatności innych użytkowników, poprzez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych o pozostałych użytkownikach bez ich zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa. 
 12. Rejestracja, użytkowanie oraz publikowanie Utworów w Serwisie przez każdego  zarejestrowanego użytkownika są nieodpłatne.
 13. Odpłatne pozostają dodatkowe usługi proponowane przez Serwis, przede wszystkim usługi związane z dalszą edycją utworów w celu poprawy ich jakości oraz z promocją tychże utworów. Beezar.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian listy proponowanych usług, ich cen oraz zakresu ich świadczenia.
 14. Administratorzy Serwisu mają 14 dni na wykonanie usługi zakupionej przez użytkownika, chyba że w szczegółowym opisie usługi postanowiono inaczej.
 15. Lista usług jest fakultatywna, a rejestracja, użytkowanie oraz publikowanie w Serwisie nie pociąga za sobą konieczności wykupienia jakiejkolwiek dodatkowej usługi.
 16. Cennik, lista usług oraz dokładny opis zakresu ich świadczenia są jawne i pozostają do wglądu użytkowników. Usługi mogą być realizowane tylko dla plików udostępnionych bezpośrednio w serwisie Beezar.pl - to znaczy bez przekierowania na zewnętrzne strony internetowe.
 17. Beezar.pl nie ma prawa zmiany ceny oraz zakresu świadczenia danej usługi płatnej w trakcie jej świadczenia na rzecz Użytkownika, którą tę usługę wykupił.
 18. Podawane przez użytkownika dane są informacjami jawnymi udostępnionymi do wiadomości publicznej w ramach serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 19. Zabrania się wykorzystywania serwisu w działalności komercyjnej wykraczającej poza usługi świadczone przez serwis, w szczególności do wysyłania prywatnych wiadomości w charakterze reklam towarów i usług nie powiązanych z serwisem, a traktowanych jako spam.
 20. Użytkownik ma prawo informować innych użytkowników o wydarzeniach kulturalnych o tematyce muzycznej i literackiej, których jest organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem.
 21. Serwis umożliwia tworzenie galerii zdjęć. Użytkownik ma prawo zamieszczać wyłącznie zdjęcia, których jest autorem oraz na których widnieje jego wizerunek. Umieszczanie zdjęć przedstawiających inne osoby, bądź też zdjęć których autorem jest osoba trzecia, jest zabronione, chyba że użytkownik posiada zezwolenie od autora takich zdjęć na upublicznianie ich w serwisie.
 22. W galerii zdjęć można publikować pliki graficzne mające na celu promowanie utworów publikowanych przez użytkownika w serwisie, a także wydarzeń kulturalnych, których użytkownik jest organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem
 23. W galeriach zabrania się publikowania zdjęć których treść nawiązuje do wyliczenia zawartego w punkcie 10 regulaminu.
 24. Każdy zarejestrowany użytkownik, który publikuje utwory w serwisie ma możliwość prowadzenia katalogu utworów w zakładkach „Muzyka” oraz „eBooki” będących integralna częścią każdego konta.
 25. Każdy utwór może posiadać własny profil, na który składają się między innymi takie informacje jak: opis i cena utworu, a także linki mogące prowadzić do innych serwisów nawiązujących bezpośrednio do danego utworu.
 26. Zabrania się wykorzystywania profilu utworu do wstawiania linków prowadzących do serwisów niezwiązanych bezpośrednio z danym utworem, lub prowadzących do serwisów których treść nawiązuje do wyliczenia zawartego w punkcie 10 regulaminu.
 27. Ponadto każde konto oferuje funkcjonalność w postaci zakładki „Wall”. Zakładka umożliwia wymianę informacji między użytkownikami. Właściciel konta ma prawo moderować informacje publikowane przez innych użytkowników w zakładce „Wall” przypisanej do jego konta. Moderacja powinna obejmować przede wszystkim dbanie
  o zachowanie kultury wypowiedzi oraz niedopuszczenie do publikowania obraźliwych argumentów ad personam.

 

Publikowanie oraz nabywanie Utworów

 

 1. Publikując utwór Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanego utworu. Na Użytkowniku ciąży bezwarunkowy obowiązek powiadomienia administratorów Serwisu o każdej zmianie stanu prawnego dotyczącego utworu, który został przez danego Użytkownika opublikowany.
 2. W sytuacji gdy Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Utworu, a autorskie prawa osobiste przysługują inne osobie, Użytkownik jest zobowiązany do określenia w treści Utworu osoby, której przysługują autorskie prawa osobiste do Utworu.
 3. W przypadku łamania praw autorskich przez Użytkownika, Beezar.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty zarobionych środków pieniężnych do momentu ustalenia właściciela praw autorskich.
 4. Użytkownik publikując Utwór w Serwisie udziela licencji na jego sprzedaż w Serwisie oraz przez kanały dystrybucji udostępnione przez oficjalnych partnerów Beezar.pl.
 5. Licencja udzielona Serwisowi jest niewyłączna. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z udzielania licencji poprzez wycofanie Utworu ze sprzedaży w Serwisie.
 6. Licencja obejmuje udostępnienie Utworu w całości lub w części w celach kampanii promocyjnych organizowanych wyłącznie przez Beezar.pl
 7. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: udzielanie dalszych licencji odpłatnie lub nieodpłatnie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami;  rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części w celach promocyjnych lub reklamowych; wykorzystanie Utworu przez Administratora Serwisu w materiałach promocyjnych w wersji elektronicznej, drukowanej, wizualnej, audiowizualnej  (np. newslettery, ulotki, plakaty, materiały audio/video, publikacje w prasie); obrót nośnikami Utworu; zwielokrotnianie i utrwalanie Utworu techniką cyfrową; wprowadzanie Utworu do obrotu przez strony internetowe i nośniki cyfrowe; użyczanie lub najem Utworu; publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie Utworu.
 8. Niektóre opcje umożliwiające promowanie Utworu w Serwisie są płatne i można z nich skorzystać w ramach dobrowolnych płatnych usług oferowanych przez Serwis.
 9. Użytkownik zgadza się, aby publikowany przez niego Utwór został opatrzony znakiem graficznych Beezar.pl, w szczególności Utwór zgłoszony przez Użytkownika do edycji w ramach płatnych usług oferowanych przez Serwis.
 10. W przypadku dystrybucji Utworów poprzez kanały oficjalnych partnerów Serwisu, wynagrodzenie autora Utworu zostanie pomniejszone o kwotę wynagrodzenia należnego partnerowi. Kwota wynagrodzenia dla partnera zostanie ustalona na mocy odrębnej umowy i zostanie dołączona do regulaminu w formie aneksu.
 11. Beezar.pl pobiera wynagrodzenia od każdego sprzedanego Utworu w wysokości 26% ceny netto Utworu.
 12. Kwota wynagrodzenia jaką autor chce otrzymać za sprzedaż pojedynczego utworu, ustalana jest przez niego w momencie publikacji Utworu w Beezar.pl. Kwota ta stanowi 74% cenny netto Utworu. 
 13. Beezar.pl rości sobie prawo do zmiany procentowej stawki wynagrodzenia pobieranego od każdego Utworu opublikowanego i sprzedanego w ramach Beezar.pl. O planowanej zmianie stawek Użytkownicy zostaną powiadomieni w ciągu 7. dni przed jej wprowadzeniem.
 14. W przypadku, gdy administratorzy Serwisu stwierdzą, że treść jakiegokolwiek utworu jest nieodpowiednia, w szczególności nawiązująca do wyliczenia zawartego w rozdziale III pkt 10 regulaminu, utwór może zostać zgłoszony do ponownej edycji. W razie zaniechania edycji, Utwór zostanie permanentnie usunięty z Serwisu.
 15. Zabrania się publikowania Utworów, w szczególności zapisanych w formacie mp3, które nagrane są z wykorzystaniem sampli, bitów, melodii, wokalu lub fragmentów, pochodzących z utworów, do których Użytkownik nie ma praw autorskich, chyba że Użytkownik posiada pisemną zgodę autora posiadającego prawa autorskie do utworu.
 16. W Serwisie nie można publikować Utworów będących remixami utworów do których Użytkownik nie posiada praw autorskich, chyba że otrzymał pisemną zgodę autora utworu remixowanego.
 17. Zabrania się publikowania Utworów o niskiej jakości lub posiadających defekt techniczny uniemożliwiający odczytanie bądź odsłuchanie Utworu. Takie utwory będą niezwłocznie usuwane z Serwisu.
 18. Wielkość pojedynczego Utworu zapisanego do pliku PDF, epub, mobi lub mp3 nie może przekraczać 20 MB. W Serwisie nie można publikować Utworów w formatach innych niż powyższe.
 19. Użytkownik ma prawo wypłacić zarobione środki, jedynie gdy stan jego konta osiągnie lub przekroczy 100 zł.
 20. Kwota zgromadzonych środków na koncie każdego Użytkownika jest do wglądu po zalogowaniu w Serwisie.
 21. Użytkownik ma możliwość gromadzenia środków na dodatkowym „koncie promocyjnym”. Środki te mogą być przyznane wyłącznie przez administratorów Serwisu, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych, konkursów itp.
 22. Środki z „konta promocyjnego” mogą być wykorzystywane jedynie do zakupu dodatkowych usług świadczonych przez Serwis i w żadnym wypadku nie stanowią wynagrodzenia, które można wypłacić na osobiste konto bankowe Użytkownika.
 23. Poprzez kupno Utworu rozumie się zawarcie umowy między Użytkownikami. Serwis nie jest stroną tej umowy.
 24. Kupno następuje po wybraniu jednego lub kilku Utworów z katalogu aktualnie dostępnych w Serwisie. Wybrane Utwory przenoszone są do „Koszyka”. Po przelaniu odpowiedniej kwoty pieniężnej na konto Serwisu Użytkownik ma nielimitowany dostęp do raz zakupionego utworu, który będzie mógł nagrać na dysk twardy komputera którym posłużył się do zalogowania w serwisie.
 25. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostępności do raz zakupionych Utworów.
 26. Kupione Utwory nie mogą być powielane, modyfikowane i odtwarzane publicznie bez względu na cel i formę tych działań.
 27. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) normuje ochronę prawną jakiej podlegają wszystkie Utwory publikowane w Serwisie.
 28. Publikowanie utworów z aktywną opcją "Pobierz z zewnętrznego źródła" możliwe jest tylko w przypadku udostępnienia utworów w zewnętrzym źródle za darmo. Gdy przekierowanie będzie prowadziło do miejsca, w którym należy zapłacić za utwór będzie to stanowiło naruszenie regulaminu i skutkowało usunięciem ebooków lub konta użytkownika. Co więcej, jeżeli użytkownik zakupi utwór w serwisie Beezar, a autor nada utworowi ścieżkę do zewnętrznego źródła, czytelnik nie będzie mógł ponownie pobrać utworu zakupionego w Beezar.pl i będzie musiał go kupić w nowym sklepie, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem naruszenia regulaminu.
 29. W przypadku gdy kupujący dopuści się dalszej dystrybucji, modyfikowania, powielania lub publicznego odtwarzania zakupionych w Serwisie Utworów, firma Booker skieruje roszczenia względem osoby, która się tego dopuszcza, na podstawie łamania praw do danego Utworu.

 

Prawa autorskie

 

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w serwisie na koncie własnym lub innego użytkownika wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych przez serwis kampanii promocyjnych, a także udziela serwisowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności
  w Internecie)
 2. Użytkownik publikujący w serwisie treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych serwisu.
 3. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Serwisu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem utworów objętych prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia.
 4. Zabrania się bez zgodny administratora kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania w całości lub w części informacji, wszelkich treści oraz danych dostępnych na łamach Serwisu.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i jakość Utworów opublikowanych w serwisie przez Użytkownika.
 4. Za treści utworów odpowiada Użytkownik.
 5. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada Użytkownik.
 6. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści  przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 7. Beezar.pl nie odpowiada za skutki rzeczywistych zdarzeń oraz wydarzeń spowodowanych treściami zawartymi w Utworach opublikowanych w Serwisie oraz spowodowanych treściami informacji którymi Użytkownicy dzielą się na łamach Serwisu, a które nie pochodzą bezpośrednio od administratorów Serwisu.
 8. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń skierowanych przez osoby fizyczne lub prawne, związanych z opublikowaniem danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne dane.
 9. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane awarią sprzętu lub oprogramowania, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, również wówczas gdy spowodują one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 10. Beezar.pl nie odpowiada w przypadku roszczeń osób trzecich w stosunku do Użytkownika Serwisu, który opublikował Utwór do którego nie miał pełni lub części praw autorskich. Użytkownik, który opublikował sporny Utwór poniesie wszelkie koszty i zobowiązania na rzecz poszkodowanego zgłaszającego roszczenia.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie Utworów zamieszczonych w Serwisie.
 12. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową przerwę techniczną uniemożliwiającą korzystanie przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z implementowanych zmian i ulepszeń serwisu. Użytkownicy będą każdorazowo powiadamiani o przerwach technicznych oraz o czasowym zakresie ich trwania.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku łamania prawa bądź podejmowania działań skutkujących wyrządzenie szkody w Serwisie, w szczególności użytkownik odpowiada za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych oraz ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej
 14. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika, a spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet,
 15. Beezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za włamania systemu i poczty elektronicznej wykorzystywanych przez użytkownika, a także za przejęcia przez osoby trzecie danych takich jak hasła i/lub login.

 

Reklamacje

 

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Beezar.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy, do którego odnośnik znajduję się na stronie głównej serwisu.
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone przez Beezar.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Beezar.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 3. Reklamacji nie podlegają usługi świadczone przez osoby trzecie przy wykorzystaniu funkcjonalności serwisu.
 4. Przed zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy oraz FAQ udostępnianych ze strony głównej serwisu.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Beezar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, w szczególności z przyczyn prawnych oraz podyktowanych rozbudową lub zmianą funkcjonalności serwisu.
 2. W przypadku gdy Użytkownik nie zgodzi się na zmiany regulaminu ma obowiązek powiadomienia administratorów Serwisu. W konsekwencji jego konto, opublikowane informacje oraz Utwory mogą zostać usunięte w ciągu 7 dni na wyraźne życzenie Użytkownika.
 3. Beezar.pl zobowiązuje się publikować na łamach serwisu jednolity tekst zmienionego Regulaminu oraz powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 4. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny Serwisu zobowiązany jest do przypisania działającego adresu poczty elektronicznej do konta w Serwisie. Tym samym przyjmuje się, że Użytkownik ma dostęp do tego konta poczty elektronicznej. W przypadku podania adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników.
 6. Łamanie postanowień niniejszego regulaminu przez danego Użytkownika będzie skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta tego Użytkownika oraz wszystkich opublikowanych przez niego treści i utworów.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 9 września 2011 roku.